DPH na stavební práce 2024: Co se chystá?

Dph Na Stavební Práce 2024

Nová sazba DPH: 12 %

Od 1. ledna 2024 se vrací 12% DPH na stavební práce. To znamená, že stavební práce, na které se vztahuje tato snížená sazba, budou zdaněny nižší daní z přidané hodnoty. Tato změna je součástí novely zákona o DPH, která má zjednodušit systém DPH a podpořit stavební sektor.

Snížená sazba DPH 12 % se bude vztahovat na vybrané stavební a montážní práce prováděné na bytových domech. Patří sem například výstavba nových bytů, rekonstrukce a opravy stávajících bytů, ale i instalace oken a dveří, pokládka podlahové krytiny nebo malování.

Je důležité si uvědomit, že snížená sazba DPH se nevztahuje na materiál. Ten bude i nadále podléhat základní sazbě DPH 21 %. Pro uplatnění snížené sazby DPH je nutné splnit i další podmínky, například musí se jednat o stavbu s kolaudačním rozhodnutím vydaným po 1. lednu 2024.

Pro více informací o sazbě DPH na stavební práce v roce 2024 a podmínkách pro její uplatnění se obraťte na Finanční správu České republiky nebo na daňového poradce.

Které práce se týká?

Téma DPH na stavební práce 2024 a informace o sazbě DPH na stavební práce v roce 2024 se týká široké škály prací. Bavíme se o novostavbách rodinných i bytových domů. Stejně tak se DPH na stavební práce 2024 vztahuje na rekonstrukce a opravy stávajících budov. Zahrnuje to opravy střech, fasád, oken, podlah, rozvodů vody a elektřiny. Dále sem patří i instalace a opravy topení, klimatizace a dalších technologií v budovách. Důležité je zmínit, že DPH na stavební práce 2024 se vztahuje i na práce související s terénními úpravami a zahradními pracemi. Patří sem například stavba plotů, opěrných zdí, bazénů, jezírek a altánů. DPH se uplatňuje i na zemní práce, jako je výkop základů, příprava terénu pro stavbu a podobně. V neposlední řadě se DPH na stavební práce 2024 vztahuje i na práce, které s výstavbou přímo nesouvisí, ale jsou s ní úzce spjaty. Jedná se například o projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, geodetické práce a stavební dozor. Je důležité si uvědomit, že toto není vyčerpávající seznam a vždy je nutné ověřit si konkrétní sazbu DPH pro daný typ stavební práce.

Podmínky pro uplatnění

Pro uplatnění snížené sazby DPH na stavební práce v roce 2024 je potřeba splnit několik podmínek. Především je nutné, aby se jednalo o práce spadající do vymezeného seznamu stavebních prací, na které se snížená sazba vztahuje. Tento seznam je poměrně obsáhlý a zahrnuje například rekonstrukce a opravy bytových domů, bytů a rodinných domů, ale i některé další typy staveb. Důležité je také rozlišovat mezi novostavbou a rekonstrukcí, jelikož na novostavby se snížená sazba DPH nevztahuje.

Kromě charakteru stavebních prací je důležitá i osoba odběratele. Sníženou sazbu DPH je možné uplatnit pouze v případě, že je odběratelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, a práce budou provedeny na stavbě určené k bydlení. V praxi to znamená, že pokud si nechám jako fyzická osoba zrekonstruovat byt pro vlastní bydlení, mohu využít sníženou sazbu DPH. Pokud ale stejnou rekonstrukci bytu provedu jako podnikatel prostory určené k podnikání, snížená sazba se na mě nevztahuje.

Je nezbytné si ověřit, zda Vámi plánovaná stavba a vaše situace splňují všechny podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH. Doporučuje se konzultovat tuto problematiku s daňovým poradcem nebo s finanční správou, abyste se vyhnuli případným komplikacím a sankcím.

Dopady na stavebníky

Plánované změny DPH na stavební práce v roce 2024 mají zásadní dopad na stavební firmy. Zrušení zvýhodněné 15% sazby a návrat k základní 21% sazbě znamená pro stavebníky navýšení nákladů. To se může projevit na cenách stavebních prací pro koncové zákazníky. Firmy tak budou muset hledat cesty, jak zefektivnit své procesy a minimalizovat dopady zvýšení DPH na své podnikání. Důležité bude také důkladné plánování a kalkulace cen s ohledem na novou daňovou zátěž.

Očekávané změny cen

V roce 2024 nás nečekají žádné změny v sazbách DPH na stavební práce. Stále platí základní sazba 21 % a snížená sazba 15 %. Snížená sazba se vztahuje na vybrané stavební práce, které splňují specifické podmínky. Mezi ně patří například výstavba bytů a domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, rekonstrukce bytových domů nebo opravy památek.

Je důležité si uvědomit, že snížená sazba DPH se nevztahuje na veškerý materiál a služby spojené se stavbou. Například stavební materiál se obvykle zdaňuje základní sazbou DPH, i když je použit na stavbu, na kterou se vztahuje snížená sazba.

Vzhledem k tomu, že v roce 2024 nejsou plánovány žádné změny v sazbách DPH na stavební práce, neočekává se ani výraznější dopad na ceny stavebních prací. Nicméně, ceny stavebních materiálů a prací jsou ovlivňovány i jinými faktory, jako je inflace, ceny energií a dostupnost pracovní síly.

Před zahájením jakékoli stavby je proto vždy vhodné konzultovat aktuální ceny a podmínky s dodavatelem stavebních prací a provést si důkladný průzkum trhu.

Rady pro stavebníky

Plánujete v roce 2024 stavbu nebo rekonstrukci? Pak vás určitě zajímá, jak to bude s DPH na stavební práce. Prozatím bohužel nemáme křišťálovou kouli a nevidíme do budoucnosti. Změny v zákonech se můžou dít rychle. Proto je důležité sledovat aktuální informace z oficiálních zdrojů, jako je web Finanční správy. Doporučujeme vám také konzultaci s daňovým poradcem. Ten vám poskytne informace šité na míru vaší konkrétní situaci.