Starobní důchod a vše, co musíte vědět

Starobní důchod je pojem, který je nedílnou a nepostradatelnou součástí důchodového systému každého státu. Ve své podstatě jde o výplatu od státu, respektive z důchodového pojištění. Na ni má nárok občan splňující jisté podmínky po dosažení určitého věku. V České republice se můžete setkat hned se čtyřmi typy důchodů.

  • Starobní
  • Invalidní
  • Vdovský
  • Sirotčí

Pokud se bojíte toho, že Vám v budoucnu bude vyměřen a vyplácen malý důchod, nepodceňujte penzijní připojištění. V následujících rádcích Vás provedeme důchodovým systémem. Od jeho historie, až po přiblížení jednotlivých typů důchodů.

Starobní důchod a jeho historie

Když se řekne starobní důchod, můžete si představit vyplácení důchodové dávky v odpovídající výši. Abyste docílili požadovaného důchodu, musíte pochopitelně splnit kritéria týkající se odpracovaných let, respektive minimální doby pojištění.

PředmětInformace
Zákon o důchodovém pojištěníč. 155/1995 Sb.
Zavedení důchodového systému1889
ZakladatelOtto von Bismarck
Současný starobní důchodPočátek 20. století
Základní a obecné informace týkající se historie důchodů.

V dřívějších dobách si každý člověk musel našetřit a odložit dost peněz, aby v klidu prošil stáří. Mnozí tato léta zvládali jen s pomocí svých nejbližších a přátel. Dnes existuje starobní důchod, který do jisté míry představuje pomocnou ruku a určitý způsob finanční záruky na stáří.

Právo, nikoliv povinnost

Odchod do důchodu se v posledních letech pozvolna zvyšuje, protože si to jednoduše žádá důchodový systém a přidružené okolnosti. Každý stát to má pochopitelně trochu jinak a s drobnými úpravami. V České republice to byl dlouhodobě věk 65 let. Jeho zvýšení však bude pravděpodobně nevyhnutelné a jisté.

I přesto, že nastane Váš okamžik odchodu do starobního důchodu, nemusíte takové možnosti využít a máte právo i nadále pracovat.

Ema S., personální pracovnice.

Jak je obecně známo, starobní důchod je právem, nikoliv povinností. Nutno však podotknout, že spousta lidí se na takové období těší, protože už nemusí chodit do práce, dostávají pravidelný důchod a mohou si poklidně užít své stáří.

Starý pán s lupou, který už nějaký ten čas bere důchod.

Starobní důchod a invalidní důchod

Pojďme se ale důchodům věnovat trochu podrobněji. Nejprve si na paškál vezmeme starobní důchod. Jak už jsme prozradili v úvodu, pro jeho získání je zapotřebí splnit dvě základní podmínky. Dosažení důchodového věku a odpovídající doba důchodového pojištění. A jak je to s předčasným důchodem?

  • Možnost odejít do důchodu dříve
  • Snížení výše důchodu
  • Srážka důchodu je trvalá

Do předčasného důchodu máte možnost odejít jen o krátkou dobu dříve. V okamžiku, kdy Vám bude přiznán předčasný důchod, na plnohodnotný starobní důchod už nebudete mít nárok.

Invalidní důchod

Invalidní důchod představu další z důchodů. Jeho název prozrazuje, kdo ho může získat. Nárok na něj mají lidé, kteří disponují určitou invaliditou a nejsou schopni vykonávat běžnou práci. Invalidní důchod nabývá hned tří odlišných podob, potažmo se dělí na tři stupně podle míry invalidity.

Stupeň invalidityPokles pracovní schopnosti
I. stupeň35 až 49 %
II. stupeň50 až 69 %
III. stupeň70 % a více
Jednotlivé stupně invalidity spojené s poklesem pracovní schopnosti.

Žádost o invalidní důchod se od žádosti pro starobní důchod liší primárně v tom, že je třeba dokládat řadu zpráv o zdravotním stavu a další věci. Na základě posouzení příslušné komise dochází ke schválení a potvrzení invalidního důchodu odpovídajícího stupně.

Starobní důchod v detailech

Zmínka by měla padnout také o tom, co je zapotřebí pro žádost o starobní důchod. Základem všeho jsou pochopitelně doklady totožnosti. Kromě nich si připravte doklady o studiu, popřípadě vojenské službě. Podstatnou roli mohou sehrávat i doklady prokazující péči o děti.

Při žádosti o starobní důchod neopomínejte ani na doklady o dobách pojištění a náhradních dobách.

Michal S., pracovník úřadu práce.

Nakonec bychom měli uvést i to, že výplata starobního důchodu je nejčastěji vyplácena na bankovní účet. V takový moment je při žádosti o důchod nutné doložit i tiskopis od banky. Jde o žádost o zařízení výplaty důchodu, kde samozřejmě nesmí chybět podpis konkrétní bankovní společnosti.

Důchodce sedící na lavičce a užívající si dostatečně velký důchod.

Vdovský důchod – Tak trochu jiný starobní důchod

Vdovský důchod je jedna z odnoží starobního důchodu. Tento typ výplaty spadá do kategorie pozůstalostních důchodů. Z této definice logicky vyplývá, že vdovský nebo také vdovecký důchod náleží pozůstalým osobám po zemřelém.

  • Přísluší ovdovělým osobám
  • Řídí se zákonem o důchodovém pojištění
  • Konkrétně č. 155/1995 Sb.

Vdovský důchod je pochopitelně vyplácen pouze vdovcům nebo vdovám, jimž zemřel manžel či manželka. Podstatný je v tomto směru svazek manželský. Pokud po přiznání vdovského důchodu dojde k dalšímu sňatku, nárok na vdovský důchod automaticky zaniká.

Sirotčí důchod je něco jiného než starobní důchod

Sirotčí důchod se vztahuje na nezaopatřené děti. Těm vzniká nárok na důchod po zemřelých rodičích. Podmínkou zůstává, že museli pobírat důchod, invalidní důchod nebo ke smrti došlo pracovním úrazem. To jsou samozřejmě zcela odlišné podmínky než pro starobní důchod.

PředmětInformace
PěstouniNárok na důchod nevzniká
Nezaopatřené dítěNepobírá žádný důchod
Nárok na důchodStanovená doba důchodového pojištění
KategoriePozůstalostní důchod
Fakta týkající se sirotčího důchodu, která musí znát každý.

Pokud jde o žádost týkající se sirotčího důchodu, žadatel musí předložit několik důležitých a zásadních dokumentů. Je to rodný list, úmrtní list rodičů, informace o školní docházce u menších dětí, ale také sdělení čísla bankovního účtu pro výplatu.

Starobní důchod a jeho výpočet

Ať už jde o starobní důchod, invalidní důchod, vdovský důchod nebo sirotčí důchod, všechny se vypočítávají na základě příslušných údajů a dat. Pokud chcete znát jejich orientační výši, můžete k tomu využít řady nejrůznějších online kalkulaček na internetu.

Nepřesnější výpočet důchodu Vám pochopitelně sdělí Česká správa sociálního zabezpečení.

Daniel T., pracovník ČSSZ.

Občan má samozřejmě možnost vznést námitku a výtku na rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Pak dochází k přezkoumání a zkontrolování všech náležitostí ovlivňujících výpočet starobního, popřípadě jiného důchodu. Dalším krokem je námitkové řízení. I s ním lze nesouhlasit a celá věc se následně přesouvá k soudu.

Peníze ze starobního důchodu uložené ve sklenici.

Starobní důchod v otázkách a odpovědích

Starobní důchod je velice širokým a různorodým tématem, které má spoustu „ALE“. Vzhledem k tomu, že dochází k určitým změnám v důchodovém systému, je třeba sledovat aktuální a současné dění. Narazit totiž můžete i na spoustu mýtů. Ty jsou zavádějící a mnohé lidi zmatou nejenom při žádosti o starobní důchod, ale obecně při zájmu o tuto tematiku.

Vyvracení mýtů o starobním důchodu

Jedním z nejčastějších mýtů, který jsme již několikrát vyvrátili v průběhu tohoto článku je fakt, že na starobní důchod má nárok každý starý člověk. Tomu tak opravdu není. Podmínkou je nejenom věk, ale také splnění délky důchodového pojištění. A s jakými ostatními věcmi se můžete setkat?

Započítávají se brigády do starobního důchodu?

Mnozí si myslí, že nikoliv. Opak je však pravdou. Brigády a podobné výdělky mohou zvýšit Váš potenciální důchod.

Může práce při důchodu ovlivnit jeho výši?

Ano, další z věcí, kterou málokdo tuší. Když budete pracovat při starobním důchodu, můžete si vydělat nejenom peníze navíc, ale zvýšíte si i důchod a dostanete více peněz.

Jdou mnou vydělané peníze na můj důchod?

To je velice špatná a nesprávná mýlka. Důchodový systém je založen na zcela odlišném a jiném principu. Lidé v produktivním a schopném věku vydělávají na důchody aktuálních důchodců. Na ten Váš tak teoreticky budou vydělávat Vaše děti.

Započítává se do důchodu doba studia?

Dříve se doba studia do důchodu započítávala. Od roku 2010 to už neplatí, takže doba studia se do starobního důchodu nezapočítává.

Je minimální důchod rovný minimální mzdě?

Další mýtus, který není pravdivý. Jde o dvě zcela odlišné věci. Každá z těchto položek se vypočítává jinak a má tedy i odlišnou hodnotu.

Nepřeceňujte starobní důchod

Starobní důchod je bezpochyby jistotou a pomyslnou zárukou na stáří. Mějte však na paměti, že spíše pomyslnou, což se týká především mladých lidí. Nikdo nemůže tušit, jak bude důchodový systém fungovat za několik desítek let. Proto se v tomto ohledu nespoléhejte pouze na stát, ale tvořte si své vlastní finanční rezervy, které jednoho dne vylepší Váš starobní důchod.